Organisatie

De organisatie van het evenement is in handen van

Stichting 40 Mijl
Sietse Veldstraweg 98
9833 PC Den Ham

KvK 68168861
BTW NL857330561B01

Telefoon: 085 2016 534
E-mail: info@40mijl.nl


Vereisten en voorwaarden

Iedere deelnemer dient een document te tonen waaruit zijn/haar identiteit blijkt.

Deelname geschiedt voor eigen risico.

Om deel te kunnen nemen aan dit evenement dient de deelnemer tenminste 18 jaar oud te zijn en goed te kunnen zwemmen. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet.

De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.


Betalingen

De organisatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor dit evenement. Indien de deelnemer in aanmerking denkt te komen moet hij/zij dat zo snel mogelijk kenbaar maken.

Na inschrijving dient het inschrijfgeld zo snel mogelijk te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. Het is niet toegestaan om een deelname-plek door te verkopen. Het is niet mogelijk om het inschrijfgeld te gebruiken voor een andere race of voor een andere editie.

Indien een deelnemer wordt uitgesloten van deelname door jurybeslissing omdat zijn/haar materiaal niet in orde is, de deelnemer fysiek niet in staat is om veilig of op tijd het evenement af te ronden, oneerlijke methoden zijn gebruikt, of andere redenen, wordt er geen restitutie van het inschrijfgeld verleend.

Na betaling heeft de deelnemer recht op deelname aan de wedstrijd en ontvangt hij/zij een waterbestendig hesje en badmuts. Daarnaast zorgt de organisatie voor bevoorradingen tijdens wedstrijd (5 voor lange, 4 voor mid en 3 voor korte afstand), douches en toilet, een gemarkeerd parcours en veiligheid op water en land.


Parcours

Het parcours is daar waar noodzakelijk aangegeven met markeringtekens en bewegwijzering. Deze route moet door alle deelnemers worden gevolgd. Indien deze route niet gevolgd wordt worden beide deelnemers uitgesloten van verdere deelname en vervallen daarmee alle rechten.

Onderweg worden op verschillende landposten water en voedsel aangeboden.

Op het land, veelal dicht bij het water, zijn enkele EHBO posten ingericht.

Het is toegestaan om van te voren het parcours te verkennen. De deelnemer dient rekening te houden met zijn/haar eigen veiligheid en die van anderen. Indien noodzakelijk extra (trainings-)instructies door de organisatie worden verstrekt.


Materiaal

Al het materiaal dat de deelnemer bij de start bij zich heeft moet gedurende de hele route worden meegenomen, tot en met de finish, inclusief verpakkingsmateriaal van voedsel. Deelnemers dragen een wetsuit dat geschikt is voor de geldende watertemperatuur. Iedere deelnemer is in het bezit van een signaalfluit.

De badmuts, racenummer en het waterbestendige hesje die door de organisatie worden verstrekt dienen duidelijk zichtbaar gedragen te worden. Deze vereisten worden voor aanvang door de organisatie gecontroleerd.

Daarnaast worden een plattegrond door de organisatie verstrekt.

Omdat het aantal waterposten beperkt is wordt aangeraden een drinkzak mee te nemen tijdens de tocht.

Het is niet toegestaan om drijfobjecten groter dan 100x60cm mee te nemen. Zwemflippers groter dan 15cm zijn niet toegestaan.


Tijdwaarneming

De evenementtijd wordt gemeten van start tot finish. Onderweg zijn verschillende controlepunten. De lokatie van deze controlepunten en de daarbij horende passagetijden worden vooraf bekend gemaakt. Indien een deelnemer niet voor deze passagetijd langs het controle punt is wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname. Indien een deelnemer is uitgesloten dient hij/zij zich zo snel mogelijk bij de finish af te melden bij de organisatie.


Verantwoordelijkheden

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de regels en zich aan deze regels te houden.

De deelnemer dient respectvol om te gaan met de overige deelnemers, de organisatie, toeschouwers en andere gebruikers van het gebied. Een deelnemer mag geen gebruik maken van oneerlijke methoden die hem (fysiek) voordeel zouden kunnen opleveren.

Het is niet toegestaan om met hulp van anderen, met uitzondering van de organisatie, het parcours af te leggen.

Indien een andere deelnemer hulp nodig heeft dient de deelnemer, ook ongevraagd, zo goed mogelijk voor deze hulp te zorgen.


Regels

De evenementjury bestaat uit drie juryleden. Deze juryleden controleren of alle regels correct worden nageleefd, beslissen ingeval van onenigheid of twist, mogen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, en zijn bevoegd om regels op basis van ‘gezond verstand’ aan te passen indien dat noodzakelijk is. Tenminste twee van de drie juryleden dienen achter deze beslissingen of maatregelen te staan. Iedere beslissing is definitief en kan niet worden aangevochten.

Iedere overtreding van de regels leiden onmiddellijk tot uitsluiting van verdere deelname.


Veiligheid

De organisatie van het evenement doet er alles aan om het risico op letsel voor zowel de deelnemers als de medewerkers zo vele mogelijk te beperken. Hiervoor is een risicoanalyse gedaan. De organisatie beschikt over veiligheidsmiddelen, voertuigen en medisch geschoolde hulpverleners.

Indien de organisatie van mening is dat een deelnemer niet voldoende fit is voor deelname aan het evenement wordt het tweetal uitgesloten van verdere deelname aan het evenement.

In tegenstelling tot grote Swimrun races mogen deelnemers aan dit evenement individueel deelnemen. De organisatie heeft een parcours opgezet waarbij het aantal risico’s zo veel mogelijk beperkt is, en waarbij goed zicht is op deelnemers tijdens de zwemonderdelen. Deelnemers dienen zich echter goed te realiseren dat er risico’s verbonden zijn aan individuele deelname; bos en water hebben een onvoorspelbaar karakter en kunnen mogelijk levensbedreigend zijn indien een deelnemer in geval van nood (fysieke deficiënties, vermoeidheid, kramp, onderkoeling, hoog- en laag-energetische traumas, verzwikking, botsing, etc.) geen directe hulp kan ontvangen.


Media en sponsoring

Deelnemers mogen sponsornamen op hun racekleding dragen.

De racenummers mogen niet worden aangepast, en moeten te allen tijde gedragen worden.

Politiek getinte uitingen zijn niet toegestaan.


Beeldmateriaal & beeldrecht

Deelnemers geven de organisatie toestemming om foto- en filmmateriaal gedurende het evenement te verzamelen voor marketing- en promotiedoeleinden voor de pers, het internet, televisie, films, etc.

All images and rights from the event are reserved. All unauthorized commercial use of images will be legally addressed.


Acceptatie

Door mee te doen aan het evenement gaan de deelnemers akkoord met regels in dit reglement.